Skip to Content

Măsuri de protecție socială instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 în contextul pandemiei generate de coronavirus  SARS-CoV-2

      Prin Ordonanța de Urgență nr. 30/2020 s-au avansat unele măsuri de protecție pentru mediul de afaceri privind angajatorii, angajații și anumite categorii de profesioniști prin așa-zisul somaj tehnic.

      Trebuie precizat că somajul tehnic, în sensul clasic al noțiunii, este reglementat prin Codul Muncii, mai exact prin articolele 52 și 53, potrivit cărora angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, iar pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 52 alin. 3. În ipoteza antemenționată, pe durata suspendării contractului individual de muncă salariații trebuie să se afle la dispoziția angajatorului, acesta având posibilitatea de a dispune oricând reînceperea activității (art. 53 alin.2 C.Muncii).

  • Șomajul tehnic în viziunea  OUG 30/2020 astfel cum a fost modificată prin OUG 32/2020.

       Măsurile dispuse prin Ordonanța de Urgență 30/2020 transgresează prevederilor Codului Muncii și stabilesc condiții și modalități specifice de obținere a șomajului tehnic având drept cauză situația epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2.

      Potrivit actul normativ antemenționat, măsurile de protecție socială pentru perioada stării de urgență decretate trebuie privite diferenția, în funcție de existența sau inexistența unor raporturi de muncă efectuate  în temeiul contractului individual de muncă:

  1. Situația persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă.

      Această ipoteză este reglementată prin art. XI din OUG 30/2020 modificată și are în vedere suspendarea  temporară a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2,  indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

      De această măsură beneficiază angajații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului.

      Mai exact, se aplică angajatorilor ce au fost nevoiți să întrerupă activitatea datorită Ordonanței Militare nr. 1/2020 (spre exemplu: întreruperea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise conform art.2) și a Ordonanței Militare nr. 2/2020 ce spre exemplu la art. 1 prevede obligativitatea suspendării temporare a activității în cabinetele de medicină dentară.

      De asemenea, potrivit formei actuale a OUG 30/2020 astfel cum a fost modificată prin OUG 32/2020, nu mai este necesară deținerea certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

       Secundar, în noua formă a Ordonanței 30 o importantă  modificare este și cea referitoare  la eligibilitatea  angajatorilor ce au redus sau întrerupt parțial activitatea ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19, aceștia nemaifiind nevoiți să demostreze o diminuare a încasărilor de minim 25% raportat la media încasărilor aferente lunilor ianuarie-februarie 2020 și nici incapacitatea financiară de plată a salariaților.

       De asemenea, se mai reglementează situația angajaților ce au mai multe contracte individuale de muncă, iar dacă cel  puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia antemenționată. Însă, în situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

       Indemnizațiile în cuantum de 75% sunt supuse impozitării, iar OUG 30/2020 consacră posibilitatea suplimentării acestei indemnizații de către angajator, în măsura în care există această  posibilitate, cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

        Procedura ce trebuie parcursă în vederea  acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) este prevăzută la art. XII-XIV și presupune în esență  depunerea la AJOFM prin intermediul e-mail-ului a unei cereri, o declaraţie pe proprie răspundere şi lista angajaţilor (toate semnate de reprezentantul legale al societăţii) conform modelului aproba prin Ordinul ministrului muncii și a protecției sociale din data de 31.03.2020. Documentele antemenționate se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, iar plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Conform procedurii indicate de către Ministerul Muncii, angajatorul nu va achita indemnizația aferentă șomajului tehnic, urmând a deconta apoi sumele primite de la stat, ci va efectua plata indemnizatiei ulterior primirii acesteia de la autoritățile competente, în  termen de maximum 3 zile lucrătoare.

  1. Situația persoanelor ce nu își desfășoara activitatea în temeiul unui contract individual de muncă.

     Potrivit art. XV din Ordonanța 30/2020 alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.

      Noțiunea de profesioniști în accepțiunea Codului civil presupune acele persoane care exploatează o întreprindere (art.3 alin2.), iar exploatarea unei întreprinderi presupune exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrative (art. 3 alin.3). Mai mult, potrivit art. 8 din Leg. 71/2011 privind punerea în aplicare a Leg. 287/2009 cu privire la Codul Civil se stabilește:

   ,,(1)Noţiunea "profesionist" prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.

   (2)În toate actele normative în vigoare, expresiile "acte de comerţ", respectiv "fapte de comerţ" se înlocuiesc cu expresia "activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii".

        Așadar, categoria profesioniștilor poate presupune persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, profesii liberale. Este de observant faptul că societățile sunt exceptate de la aplicabilitatea măsurilor de ajutor social sub forma indemnizației prevăzute la art. XV din OUG 30/2020, astfel încât, asociații și administratorii din cadrul societăților se pot prevala doar de dispozițiile art. XI în măsura în care activitatea desfășurată se exercită în temeiul unui contract individual de muncă.

      Singura condiție în vederea acordării subvenției pentru idemnizația de șomaj, aferentă perioadei Stării de urgență din România instituită prin Decretul nr. 195/2020 constă în necesitatea întreruperii activității (fie în temeiul Ordonanței Militare nr.1/2020, nr.2/2020 sau orice alt act normativ conținând dispoziții similare.

     Raportat la anumite categorii din cadrul profesiilor liberale, mai exact fiind vorba despre avocați, notari publici și executori judecătorești, dispozițiile conținute de art. XV a OUG 30/2020 modificată cu greu pot fi conciliate cu prevederile OUG 29/2020 ce prin art. X statuează că profesiile antemenționate îndeplinesc servicii de interes public ce trebuie să ia toate măsurile necesare în vederea asigurării continuării activității. Având în vedere prevederile OUG 29/2020, măsurile de protecție socială adoptate prin OUG 30/2020 sunt practic lipsite de efecte în mare măsură raportat la categoriile profesionale antamate.

      Mențiunile referitoare la acordarea  indemnizaţiei lunare de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 este aplicabilă și persoanelor  prevăzute la art. 671 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 ca urmare a suspendării contractului de activitate sportivă și a persoanelor ce obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe.

      Plata indemnizaţiei antemenționate se realizează de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza depunerii de către persoanele  îndreptăţite a unei cereri însoţite de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspunderi. Conținutul cererii și a declarației pe proprie răspundere este reglementat prin Ordinul ministerului muncii și a protecției sociale din data de 31.03.2020.