Skip to Content

Dispoziții legale privind acordarea de ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Dispoziții legale privind acordarea de ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă  

     La data de 1 aprilie 2020 a fost promulgată Legea nr. 53/2020 privind acordarea ajutorului financiar de către autorităţile administraţiei publice locale raportat la condiţiile prevăzute de Legea nr. 167/2014 familiilor pentru plata serviciilor oferite de către bone. Prezentul act normativ  va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

   

      Potrivit textului de lege antamat pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri se ridică la valori de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una dintre următoarele situaţii:

 • este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic;
 • are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia;
 • este persoana desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

       În sensul prezentei legi, pentru a se determina venitul  net lunar se vor lua în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar, în condiţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. Mai exact, pentru stabilirea venitului net lunar al familiei sau  al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia: alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială «Bani de liceu», cu modificările şi completările ulterioare; veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri; sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

       Apoi, în conformitate cu prevederile art. 4 din Leg. 35/2020, ajutorul financiar se va acordă pentru fiecare copil de vârstă preşcolară, lunar, în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

 • până la 2.100 lei - 710 lei;
 • de la 2.101 lei până la 2.500 lei - 550 lei;
 • de la 2.501 lei până la 3.000 lei - 390 lei;
 • de la 3.001 lei până la 3.500 lei - 250 lei.

        Pentru a beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bone, părintele, reprezentantul legal sau altă persoană desemnate trebuie să fie cetăţean român, sau cetăţean al altui stat sau apatrid, cu domiciliul în România și să fie  angajată în temeiul unui contract individual de muncă ori să desfășoare, în baza unui raport de serviciu, activităţi independente, să obţină venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură ori să exercită o funcţie de demnitate publică sau asimilată. Prin excepție de la condițiile economice antemenționate cerute pentru a beneficia de ajutorul financiar, la art. 5 alin 2 se precizează și că pot beneficia de ajutorul financiar şi persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute anterior, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la data solicitării, ca persoană în căutarea unui loc de muncă;
 • nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

        La art. 5 alin.3 se indică și o condiție suplimentară  față de cele ce țin de  persoana solicitantului, constând în aceea că ajutorul financiar se acordă doar pentru copilul care nu este înscris la creşă/grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă.

       Cu toate acestea, Legea nr.35/2020 stabilește o serie de  persoane exceptate de la obținerea ajutorului pentru achitarea serviciilor bonei, acestea fiind : asistentul maternal profesionist; asistentul personal al copilului sau beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; persoana a cărui copil/copiii este/sunt în întreţinerea acestor persoane, în temeiul art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004; persoana ce se se află în perioada de concediu pentru creşterea copiilor în conformitate cu prevederile art. 2 sau 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; precum și persoana ce nu şi-a achitat impozitele şi taxele faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Excepțiile prezentate anterior sunt statuate în mod expres și limitativ.

         Procedura în vederea acordării ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă este detaliată la art. 7 din lege și presupune depunerea unei cereri și a documentelor doveditoare la serviciul public de asistenţă socială, urmând ca verificarea condițiilor de eligibilitate să fie realizată de direcția de asistență socială în baza documentelor depuse, a informațiilor existente în baza de date a autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a altor documente justificative ce pot fi solicitate petentului. Dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare antemenționate, dreptul la ajutorul financiar va fi aprobat prin dispoziţia primarului. La art. 10 din cadrul legii se stabilește și termenul pentru aprobarea sau respingerea dreptului, ce  se va realizeaza în maximum 60 de zile de la depunerea cererii, iar dispoziţia primarului se va comunica în termen de 10 zile lucrătoare de la emitere.

        Documentele justificative necesare obținerii ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă sunt indicate la art. 7 alin.2 din Legea nr.35/2020:

 • copie după documentul de identitate al solicitantului;
 • copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul;
 • copia documentului prin care se atestă calitatea de reprezentat legal al copilului/copiilor;
 • adeverinţe privind veniturile nete realizate în ultimele 6 luni de membrii familiei, eliberate, după caz, de angajator sau entitatea asimilată acestuia ori de organul fiscal, sau, în cazul persoanelor care desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, declaraţia fiscală prevăzută de lege, pentru categoriile de venituri prevăzute la art. 3, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
 • pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2), cererea este însoţită de documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) şi e), precum şi de documente eliberate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

        Dreptul la ajutor financiar se va acorda începând cu luna următoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de data la care bona îşi începe activitatea, iar plata ajutorului financiar se va  realiza în funcţie de opţiunea beneficiarului, fie prin mandat postal, fie în cont bancar.

       Ulterior, după aprobarea documentației și acordarea ajutorului de către autoritățile competente, solicitantul are obligaţia de a depune la serviciul public de asistenţă socială, din 6 în 6 luni, o declaraţie pe propria răspundere privind menţinerea condiţiilor de acordare a ajutorului, iar neîndeplinirea obligaţiei în termen de maximum 30 de zile de la împlinirea termenului de 6 luni conduce la încetarea dreptului. Articolul 9 alin.3 prevede însă că un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri şi a documentelor doveditoare.

     În ipoteza apariției unor schimbări a situației socio-economice a solicitantului sau a componenței familiei, acesta trebuie să notifice serviciului public de asistenţă socială respectiva modificare, în scris,  în maximum 10 zile.

    Prin art. 12 și 13 din Legea nr. 53/2020 se stabilesc și cazurile de suspendare și de încetare a acordării ajutorului financiar, acestea fiind:

Motivele de suspendare :

 • se înregistrează 3 mandate poştale returnate consecutiv;
 • în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condiţiilor de acordare a dreptului la ajutor financiar.

Motivele de încetare:

 • la împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani;
 • a intervenit decesul copilului;
 • copilul intră în sistemul de creşă/grădiniţă;
 • încetează activitatea bonei;
 • schimbarea domiciliului în altă localitate;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare;
 • se înregistrează situaţia prevăzută la art. 9.

     Este important de menționat faptul că în situaţia în care în urma verificărilor se constată menținerea condiţiile de acordare, plata ajutorului financiar se reia, inclusiv pentru perioada în care acesta a fost suspendat.

 

     În vederea acordării ajutorului financiar prevăzut de prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale trebuie să stabilească și să aprobe prin hotărâre a consiliului local metodologia de aplicare. Hotărârea de consiliu local trebuie aprobată în maxim 45 de zile de la data intrării în vigoare a acestei prevederi (în temen de maxim 15 zile de la data publicării), ce va opera diferențiat față de intrarea în vigoare a celorlalte dispoziții cuprinse de Legea 35/2020.

     Astfel, începând cu luna iunie se vor putea depune solicitările în vederea obținerii ajutorului financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă la serviciul public de asistenţă socială al fiecărei localități.